Myyntiluvan haltijat ovat sopineet Lääkealan turvallisuus- ja kehittamiskeskus Fimean kanssa muistuttavansa
terveydenhuollon ammattilaisia ketiapiini/ketiapiinifumaraatti valmisteisiin liittyvästa tiedosta, joka löytyy
valmisteyhteenvedoista. Valmisteyhteenveto on paras tietolähde päätösten tekemiseen ketiapiini/ketiapiinifumaraattivalmisteita sekä ensimmäistä kertaa määrääville että jo aiemmin määränneille.