syyskuu 18 2017 « Back
  ​Lääketurvatiedote: epoetiinien vaikeat ihoreaktiot

  Lääketurvatiedote terveydenhuollon ammattilaisille

  18.09.2017

  Ihmisen epoetiinit: Uusia varoituksia vaikeista ihoreaktioista

  Hyvä terveydenhuollon ammattilainen

  Epoetiinivalmisteiden myyntilupien haltijat tiedottavat vaikeiden ihoreaktioiden riskistä, joka liittyy
  kaikkien epoetiinien käyttöön: darbepoetiini alfa, epoetiini alfa, epoetiini beeta, epoetiini theeta, epoetiini zeeta ja metoksipolyetyleeniglykoliepoetiini beeta. Euroopan lääkevirasto ja Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea ovat hyväksyneet tämän tiedotteen sisällön.

  Tiivistelmä

   • Epoetiinihoidon yhteydessä on raportoitu vaikeita ihoreaktioita. Näihin ovat kuuluneet myös Stevens-Johnsonin oireyhtymä ja toksinen epidermaalinen nekrolyysi, jotka ovat joissakin tapauksissa johtaneet kuolemaan.
   • Vaikeiden ihoreaktioiden katsotaan olevan kaikkiin epoetiineihin liittyvä luokkavaikutus.
   • Vaikeampia reaktioita on havaittu pitkävaikutteisia epoetiineja käytettäessä.
   • Näiden vaikeiden ihoreaktioiden esiintymistiheyttä ei pystytty laskemaan, mutta niitä esiintyy hyvin harvoin.
   • Seuraavista vaikeiden ihoreaktioiden oireista ja merkeistä on kerrottava potilaille, kun epoetiinihoitoa aloitetaan:
     • laaja-alainen ihottuma, johon liittyy punoitusta ja rakkuloiden
      muodostumista iholla ja suun limakalvolla, silmien, nenän, nielun tai
      sukuelinten alueella ja oireita edeltävät flunssan kaltaiset oireet, kuten kuume, väsymys sekä lihas- ja nivelkipu. Tämä johtaa usein oireisen ihoalueen hilseilyyn ja kuoriutumiseen, josta jää vaikeaa palovammaa muistuttava jälki.
   • Potilaita on kehotettava ottamaan heti yhteyttä hoitavaan lääkäriin ja lopettamaan epoetiinihoito, jos heille ilmaantuu tällaisia oireita.
   • Jos potilaalle on kehittynyt vaikea ihoreaktio, kuten Stevens-Johnsonin oireyhtymä tai toksinen epidermaalinen nekrolyysi, jonka katsotaan liittyvän epoetiinin käyttöön, hänelle ei saa enää koskaan antaa epoetiinia.

   

  Turvallisuustietojen tausta

  Kun markkinoille tulon jälkeisessä seurannassa oli saatu raportteja joihinkin epoetiineihin
  liittyneistä vaikeista ihoreaktioista, erityisesti Stevens-Johnsonin oireyhtymästä, toksisesta
  epidermaalisesta nekrolyysistä, rakkuloiden muodostumisesta ja ihon hilseilystä, kaikista tapauksista (EudraVigilance-tietokannan tiedot ja myyntiluvan haltijoilta saadut tiedot mukaanlukien) tehtiin yksityiskohtainen analyysi, joka kattoi kaikki epoetiineja sisältävät lääkevalmisteet.

  Analyysi osoitti, että vaikeita ihoreaktioita, Stevens-Johnsonin oireyhtymä ja toksinen epidermaalinen nekrolyysi mukaan lukien, voidaan pitää kaikkiin epoetiineihin liittyvänä riskinä.
  Vaikeampia reaktioita raportoitiin pitkävaikutteisten epoetiinien käytön yhteydessä, ja niihin liittyi tapauksia, joissa oireet hävisivät, kun hoito lopetettiin, ja tapauksia, joissa oireet uusiutuivat, kun
  hoito aloitettiin uudelleen.

  Näiden vaikeiden ihoreaktioiden esiintymistiheyttä ei pystytty laskemaan, mutta niitä esiintyy hyvin harvoin.

  Vaikeiden ihoreaktioiden riskiä koskevat tiedot lisätään kaikkien epoetiinia sisältävien valmisteiden tuoteinformaatiotekstiin. Näihin kuuluvat darbepoetiini alfa, epoetiini alfa, epoetiini beeta, epoetiini
  theeta, epoetiini zeeta ja metoksipolyetyleeniglykoliepoetiini beeta.

  Raportointipyyntö

  On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty–haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin.
  Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista:
  www-sivusto: www.fimea.fi
  Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea
  Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
  PL 55
  00034 FIMEA

  Yritysten yhteystiedot

  Kysymyksiin vastaavat ja lisätietoja antavat tarvittaessa:
   

  Yhtiö​ ​Kauppanimi Sähköpostiosoite Puhelin
  Amgen ​Aranesp medinfonb@amgen.com ​(09) 54 900 500
  Hospira UK
  Limited, now a
  Pfizer company​
  ​Retacrit Medical.Information@pfizer.com ​(09) 4300 40
  Janssen-Cilag Oy​ ​Eprex jacfi@its.jnj.com ​020 7531 300
  Ratiopharm Oy​ ​Eporatio info@ratiopharm.fi ​020 180 5900
  Roche Oy​ ​Mircera NeoRecormon finland.medicalinformation@roche.com ​010 554 500
  Sandoz​ ​Binocrit info.suomi@sandoz.com ​010 6133400
   

   

  Ystävällisin terveisin
   

  Saija Silvola 
  ​Jaakko Parkkinen
  Lääketieteellinen johtaja​ Lääketieteellinen johtaja​
  Amgen AB, sivuliike Suomessa​ ​Pfizer
  ​​Kristina Sandström ​​Kari Alhainen
  ​​Nordic Medical Affairs Director ​​Lääketieteellinen johtaja​
  ​​Janssen-Cilag Oy ​​​Ratiopharm Oy
  ​Anssi Linnankivi​ ​Eva Rupp Thuresson
  ​Lääketieteellinen johtaja ​Head Medical Affairs Nordic
  ​Roche Oy ​Sandoz