tammikuu 22 2018 « Back
  Lääketurvatiedote terveydenhuollon ammattilaisille                                          19.1.2018
  Mykofenolaattimofetiili/mykofenolihappo: Muutoksia raskauden ehkäisyä koskeviin suosituksiin
   
  Hyvä terveydenhuollon ammattilainen
  Kaikkien mykofenolaattimofetiilia tai mykofenolihappoa sisältävien valmisteiden myyntilupien haltijat tiedottavat muutoksista raskauden ehkäisyä koskeviin suosituksiin, jotka liittyvät seuraavien lääkevalmisteiden käyttöön: mykofenolaattimofetiili ja mykofenolihappo. Euroopan lääkevirasto ja Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea ovat hyväksyneet tämän tiedotteen sisällön.
   
  Tiivistelmä
  ·         Saatavissa oleva kliininen näyttö ei viittaa siihen, että epämuodostumien ja keskenmenojen riski olisi tavanomaista suurempi, jos isä on käyttänyt mykofenolaattilääkkeitä. Mykofenolaattimofetiili ja mykofenolihappo ovat kuitenkin genotoksisia eikä riskiä voida täysin sulkea pois.
  ·         Miespotilaita hoidettaessa suositellaan, että potilas tai hänen naiskumppaninsa käyttää luotettavaa ehkäisyä hoidon aikana ja vähintään 90 päivän ajan hoidon päättymisen jälkeen.
  ·         Naisia koskeva riski ei ole muuttunut. Mykofenolaattilääkkeet ovat edelleen vasta-aiheisia naisille, jotka voivat tulla raskaaksi eivätkä käytä luotettavaa ehkäisyä. Nämä lääkkeet ovat vasta-aiheisia myös raskaana oleville naisille, paitsi jos siirteen hylkimisreaktion estoon ei ole muuta sopivaa vaihtoehtoista hoitoa.
  ·         Naisten, jotka voivat tulla raskaaksi, on käytettävä vähintään yhtä luotettavaa ehkäisymenetelmää ennen hoitoa, hoidon aikana ja 6 viikon ajan hoidon päättymisen jälkeen. Kahden ehkäisymenetelmän käyttö on suositeltavaa, mutta ei pakollista.
   
  Turvallisuustietojen tausta
  Mykofenolaattia käytetään siirteen hylkimisreaktion estoon. Se on ihmisellä hyvin teratogeeninen, ja raskauden aikaisen käytön tiedetään aiheuttavan keskenmenoja ja synnynnäisiä epämuodostumia. Raskauden aikainen mykofenolaattialtistus aiheuttaa keskenmenon 45–49 %:ssa altistuneista raskauksista ja epämuodostumia 23–27 %:ssa altistuneista raskauksista.
  Mykofenolaattilääkkeet, sekä mykofenolaattimofetiili[1] että mykofenolihappo, ovat sen vuoksi vasta-aiheisia naisille, jotka voivat tulla raskaaksi eivätkä käytä tehokasta ehkäisyä. Mykofenolaatti on vasta-aiheista myös raskaana oleville naisille, paitsi jos siirteen hylkimisreaktion estoon ei ole muuta sopivaa vaihtoehtoista hoitoa. Ennen hoidon aloittamista edellytetään lisäksi negatiivinen raskaustestitulos (kuten näiden lääkkeiden tuotetiedoissa mainitaan).
  Euroopan lääkevirasto (EMA) on äskettäin tarkastellut kattavasti mykofenolaattimofetiili- ja mykofenolihappohoidon aikana lapsia siittäneitä miehiä koskevia prekliinisiä ja kliinisiä tietoja. Tämän tarkastelun perusteella Euroopan lääkevirasto on päivittänyt vuonna 2015 antamiaan suosituksia raskauden ehkäisystä mykofenolaattimofetiili- ja mykofenolihappohoidon yhteydessä.
  Siemennesteessä olevan mykofenolaatin määrää ei ole määritetty, mutta eläimistä saatujen tietojen perusteella tehdyt laskelmat osoittavat, että naiseen mahdollisesti siirtyvä mykofenolaatin maksimimäärä on pieni eikä sillä todennäköisesti ole minkäänlaista vaikutusta. Mykofenolaatista on kuitenkin eläinkokeissa osoitettu, että se on genotoksinen pitoisuuksina, jotka ovat ihmisen terapeuttisen altistuksen pitoisuuksia suurempia. Näin ollen siittiöihin kohdistuvien genotoksisten vaikutusten riskiä ei voida täysin sulkea pois.
  Euroopan lääkevirasto suosittelee nyt, että seksuaalisesti aktiivisten miespotilaiden tai heidän naiskumppaniensa pitää käyttää luotettavaa ehkäisyä hoidon aikana ja vähintään 90 päivän ajan mykofenolaattihoidon päättymisen jälkeen.
  Aiempi suositus oli, että miespotilaiden pitää käyttää kondomia naiskumppanin käyttämän erittäin tehokkaan ehkäisyn lisäksi. Tämä suositus on nyt poistettu tuotetiedoista, koska se ei kuvasta riskin suuruutta.
  Naisia koskevat riskit eivät ole muuttuneet. Naisten, jotka voivat tulla raskaaksi, on käytettävä vähintään yhtä luotettavaa ehkäisyä ennen mykofenolaattihoidon aloittamista, hoidon aikana ja 6 viikon ajan mykofenolaattihoidon päättymisen jälkeen, paitsi jos valittu ehkäisymenetelmä on sukupuoliyhteydestä pidättyminen. Ehkäisyn pettämisen riskin minimoimiseksi pitää mieluiten kuitenkin käyttää kahta toisiaan täydentävää ehkäisymenetelmää.
   
  Raportointipyyntö
  On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty–haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista:
  www-sivusto: www.fimea.fi
  Lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskus Fimea
  Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
  PL 55
  00034 FIMEA
   
   
  Yritysten yhteystiedot
   
  Kysymyksiin vastaavat ja lisätietoja antavat tarvittaessa:
   
  Yhtiö
  Kauppanimi
  Sähköpostiosoite
  Puhelin
  Roche Oy
  CellCept
  010 554 500
  Accord Healthcare Oy
  Mycophenolate Mofetil Accord
  010 231 4180
  Novartis Finland Oy
  Myfortic
  010 6133 200
  Sandoz A/S
  Mycophenolate mofetil Sandoz
  010 6133 400
  Teva
  Myfenax
  020 180 5900
   
  Ystävällisin terveisin
   
  Anssi Linnankivi
  Lääketieteellinen johtaja
  Roche Oy
   
   
  Heini Rantinoja
  Vastuunalainen johtaja
  Accord Healthcare Oy
  Jaana Santaholma
  Country Medical Manager
  Novartis Finland Oy
  Eva Rupp Thuresson
  Head Medical Affairs Nordic
  Sandoz A/S
   
  Kari Alhainen
  Lääketieteellinen johtaja
  Teva Finland Oy